Installatie en loodgietersbedrijf 

                             H2ONDERHOUD

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
In geval een of meerdere bepalingen  uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
 
Artikel 2 Offertes
 
De aanbiedingen van H2Onderhoud, zijn exclusief BTW en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
H2Onderhoud  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk doormiddel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 
Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal H2Onderhoud de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 
 
Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst
 
H2Onderhoud zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft H2Onderhoud het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Artikel 5 Meer- en minderwerk


Aan H2Onderhoud opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.
In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen H2Onderhoud en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door H2Onderhoud aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
Indien en voor zover H2Onderhoud tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid /schaden
.
H2Onderhoud is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
H2Onderhoud is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van H2Onderhoud, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of dit product hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product
Evenmin is H2Onderhoud aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product

H2Onderhoud verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van H2Onderhoud beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor H2Onderhoud voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.


Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst


De vorderingen van H2Onderhoud op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan H2Onderhoud ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
In dat geval is H2Onderhoud bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van H2Onderhoud schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Gebreken


Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan H2Onderhoud.
H2Onderhoud zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal H2Onderhoud slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 en artikel 9.
Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van H2Onderhoud, tenzij de kantonrechter bevoegd is. H2Onderhoud staat hierbij evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst, zoals omschreven in artikel 4, tussen H2Onderhoud en de klant s bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
H2Onderhoud zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt

Artikel 9 Overmacht


Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop H2Onderhoud geen invloed kan uitoefenen, doch H2Onderhoud. niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van H2Onderhoud. opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien H2Onderhoud. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is H2Onderhoud gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 10 Betaling


De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn exclusief BTW, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
Bestellen geschiedt uitsluitend tegen betaling via Kontanten of via storting op bank rekening, voorafgaand aan de feitelijke levering.
Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.
Na het verstrijken van 10 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van H2Onderhoud en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens H2Onderhoud onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen € 250,-- per gebeurtenis.
H2Onderhoud blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 11 RETOUR GOEDEREN


Voor wat betreft retourzendingen maakt H2Onderhoud onderscheid tussen voorraadartikelen, aangeduid met een V, en artikelen die speciaal voor u zijn besteld, aangeduid met een B. Speciaal bestelde artikelen worden door H2Onderhoud nimmer retour genomen. Voorraadartikelen kunnen in principe retour, echter hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de betreffende klant komen. Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via het serviceformulier op de site aan H2Onderhoud gemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen helaas niet meer mogelijk. H2Onderhoud brengt voor iedere retourzending € 20,00 administratiekosten in rekening, vermeerderd met 10 % van de factuurwaarde.

Artikel 12 Toepasselijk recht


Op elke overeenkomst tussen H2Onderhoud en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


E.R. van der Voet

H2Onderhoud

 

Opbellen
E-mail
Info